gallery/logo_20161124_4
gallery/kölcsönzési feltételek
  • A kölcsönzéshez szükséges személyi igazolvány és lakcímkártya.
  • A kölcsönzéshez 20.000 Ft/hordozó letéti díjat kérünk, melyet a kölcsönzési idő lejártával a szerződésben foglaltak szerint visszaadunk.
  • A hordozó nem rendeltetésszerű használatából adódó károkért a Bérlő felelősséggel tartozik. Az ellopott vagy megrongált hordozók árát Bérlő köteles teljes mértékben megtéríteni. Bérlő vállalja, hogy a hordozót tisztán szolgáltatja vissza, ellenkező esetben 1500 Ft-tól 10.000 Ft-ig terjedő tisztítási költséget számolunk fel.
  • Késedelmes átadás esetén (amennyiben Bérlő ezt előre nem jelzi), késedelmi díjat számolunk fel, melynek összege a bérleti díj+500 Ft/nap.
  • A hordozókat mindenki saját felelősségére kölcsönzi és használja. A hordozók nem rendeltetésszerű használata miatt bekövetkező balesetekért a felelősséget nem vállaljuk.
  • A jelen kölcsönzési feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.